Algemene voorwaarden bpost4me website / app.


Deze website / app is ontwikkeld door bpost NV, hierna ‘bpost’ genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website / app. bpost is een naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel te 1000 Brussel, Muntcentrum.
Voor klachten of vragen met betrekking tot  deze website/app kan u contact opnemen met de bpost4me@bpost.be.
 

BPOST, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. BPOST is verdeler, kredietbemiddelaar en verzekeringstussenpersoon (CBFA 25.275) voor Bank van De Post N.V.


Algemeen

Deze website / app wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website / app, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden.
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website / app alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van bpost.
Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Wijzigingen


bpost behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website / app deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.
De draagwijdte van de in de website / app opgenomen informatie
Deze website / app is bestemd om personeelsinformatie ter beschikking te stellen over bpost, (over haar filialen en over hun) en haar respectieve activiteiten.
Alhoewel bpost zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert bpost niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website / app alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert bpost een voortdurende toegang tot de website / app, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website / app.
Virussen en misdrijven
bpost onderneemt al het mogelijke om haar website / app te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.


Hyperlinks


De website / app kan hyperlinks bevatten naar website / apps van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. bpost heeft geen controle over de inhoud van deze website / apps en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze website / apps, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat bpost instemt met de inhoud van deze website / apps, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen bpost en de exploitanten van deze website / apps. 
Indien U een hyperlink vanop uw eigen website / app naar deze website / app wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (bpost4me@bpost.be) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.


Exoneratiebeding


De informatie, producten en diensten die deze website / app bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. bpost en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website / app. Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan bpost in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad,  of contractuele aansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade , zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website / app, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website / app; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van website / apps naar dewelke de hyperlinks op de website / app verwijzen, en dat alles zelfs als bpost of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website / app is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website / app, of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website / app niet meer te gebruiken.


Auteursrecht 

De website / app met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van bpost of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website / app is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van bpost.


Bescherming van de privacy

Om u in staat te stellen gebruik te maken van de bpost4me-toepassing, heeft de HR-afdeling van bpost de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van uw bpost4me-account (personeelsnummer, e-mail, gsm-nummer, hierna de "Verbindingsgegevens") vooraf ingegeven (opgehaald uit de bpost4me-toepassing). Voortaan zal uw personeelsnummer en uw wachtwoord gevraagd worden om u te kunnen verbinden met bpost4me.

Deze persoonsgegevens, alsook de gegevens die u meedeelt in het kader van uw gebruik van deze app/website, worden verwerkt door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel), verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, met als doel u toegang te geven tot de app/website en u de mogelijkheid te bieden uw afwezigheden (in het bijzonder voor ziekte) door te geven en de nodige informatie in dit verband mee te delen (een foto van het medisch getuigschrift, vakantiedagen, rolverlof, rustdagen, ...).

Voor deze doeleinden worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan :
- Proteon Communication Builders (Firelay), Zuid-Hollandlaan 7, 2596 Den Haag, Nederland, optredend als verwerker van persoonsgegevens (in de zin van de verordening) om u in staat te stellen zich te identificeren en te registreren op bpost4me.
- Google Analytics (Analytics.google.com) treedt op als verwerker van persoonlijke gegevens (in de zin van de verordening) om website-statistieken uit te voeren (bijv. het aantal bezoekers berekenen) zodra uw personeelsnummer gecodeerd is.

Uw persoonlijke gegevens kunnen toegankelijk zijn voor onze IT-dienstverleners die zich soms buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In voorkomend geval zijn de in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie beschreven maatregelen aan hen opgelegd.

Uw persoonlijke gegevens worden gearchiveerd binnen de masterapplicaties, volgens de archiverings- en verwijderingsregels van de betreffende applicatie. Firelay van zijn kant zal uw aanmeldingsdata verwijderen aan het einde van uw arbeidscontract.

Via de bpost4me applicatie heeft u ook :
- toegang tot de Model Blog Distri waar u, indien u dat wenst, opmerkingen kunt achterlaten met uw voor- en achternaam en een e-mailwaarschuwing kunt ontvangen wanneer iemand op de opmerking reageert.
- toegang tot de bpost4me-portaalsite waar u een hele reeks informatie en andere hulpmiddelen vindt waarmee u informatie kunt verkrijgen of andere verzoeken kunt indienen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om ze te verbeteren of te laten wissen, of te vragen ze over te dragen, of om de verwerking te beperken. Dit kan door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, te sturen naar het volgende adres: bpost, Data Protection Officie, Muntcentrum (14B), 1000 Brussel, of online via de link naar het onlineformulier dat toegankelijk is via de URL: www.bpost.be/site/nl/privacy.

Tot slot kunt u een klacht indienen bij de bevoegde instantie in België als u geen antwoord ontvangt op een dergelijk verzoek: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/Anti-spamming-politiek


Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Deze mails hebben voornamelijk commerciële doeleinden. Dit soort praktijken zijn niet alleen agressief, ze overbelasten ook de communicatiemiddelen servers en verhinderen zo de ommunicatiedoorstroming.
bpost laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers.
Het is verboden een verbinding of server van bpost te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van The Belgian Post Group of de daaraan verbonden entiteiten schaden. 
bpost behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.
Vertrouwelijkheid van mails
bpost waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, maar uw berichten worden momenteel niet beveiligd door encryptie-methoden.
bpost behoudt zich het recht voor om kennis te nemen van informatie met betrekking tot berichten welke een openbaar karakter hebben, zoals berichten die gepresenteerd worden in newsgroups, chatboxes, of forums, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat deze communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde activiteiten.


Netiquette 


bpost onderschrijft de Gedragscode, goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België vzw is opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen.
Dit houdt in dat bpost het recht heeft om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien bijvoorbeeld:
- de gebruiker de diensten van bpost gebruikt op een onrechtmatige manier, dit is op een wijze die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode of die de rechten van derden niet respecteert; 
- de gebruiker informatie verspreidt op een manier die in strijd is met de nationale of internationale regels, de algemeen geaccepteerde normen en waarden, de goede zeden, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode;
- de gebruiker berichten verspreidt die discriminerend zijn op het vlak van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of als kwetsend kunnen geïnterpreteerd worden. 
Deze maatregelen hebben als doel de gebruikers van bpost te beschermen en een degelijke en verrijkende Internetomgeving te creëren.


Nieuwsgroepen


bpost is er niet toe gehouden enige nieuwsgroep te bewaken. bpost behoudt zich echter het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd, en om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt bpost zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel of om haar wettelijke en contractuele verplichtingen te doen naleven.
Indien U als gebruiker bepaalde berichten aanstootgevend acht, wordt U uitgenodigd ons hiervan in kennis te stellen  bpost4me@bpost.be.


Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website / app voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website / app niet te verhinderen, noch de website / app te verstoren of te wijzigen, noch de website / app minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website / app, bpost, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website / app om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website / app niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. 
bpost behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.


Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website / app zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website / app is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. 
Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.


Anti-misbruiklijn 

Laten we samen tegen het misbruik strijden! Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van het netwerk van bpost kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar bpost NV, Muntcentrum, 1000 Brussel, of per e-mail naar bpost4me@bpost.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: http://www.ecops.be.